De grafische opmaak van deze website is alleen zichtbaar in browsers, die web standards ondersteunen. De inhoud van deze pagina is met alle browsers and apparaten toegankelijk. // This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

image of the waag building

Logo www.disc.nl

Over DISC

Het publiek domein op internet is een collectief goed dat sterk in ontwikkeling is. Nu zo’n 75% van de Nederlandse bevolking toegang tot internet heeft, is de kracht van het internet alleen maar groter geworden. Maar dit levert ook nieuwe vragen op. Waar in de begindagen van het internet een kleine groep pioniers bezig was de mogelijkheden te ontdekken, is de uitdaging nu om het grote publiek de kracht van het internet te laten gebruiken.

Internet en de beschikbaarheid van goedkope, hoogwaardige digitale productiemiddelen (pc’s, camera's, audioapparatuur ed.) hebben de condities geschapen voor een nieuwe vorm van producentschap. Een producentschap dat niet exclusief bij de professionele media ligt, maar burgers in staat stelt om zelf (maatschappelijke-culturele) content te produceren. Een steeds grotere groep mensen en organisaties zoals buurtverenigingen, sportclubs en vrijwilligers geeft hiermee het publiek domein op internet vorm. Maar met zoveel mensen op het internet wordt het wiel op vele plaatsen tegelijk uitgevonden, terwijl aan de andere kant blijkt dat succesvolle en vernieuwende initiatieven moeite hebben om te groeien en te blijven bestaan. Zeker als zij geen commercieel maar een maatschappelijk of cultureel doel dienen. Wat een krachtig publiek domein op internet dus nodig heeft, is bundeling van expertise en ruimte voor innovatie.

Stichting Nederland Kennisland en Waag Society willen de ontwikkeling van dit publiek domein ondersteunen. Niet door zelf de ontwikkeling ter hand te nemen, maar door een podium te maken voor al die mensen en organisaties die het publiek domein op internet een nieuwe invulling geven en hen daarbij te helpen. Een vrij domein waar iedereen innovatieve software en content kan plaatsen en halen. Zolang het maar maatschappelijk of cultureel is. In onze dagelijkse praktijk merken wij dat hieraan bij veel projecten behoefte is. Als werktitel hanteren wij de naam Domein voor Innovatieve Software & Content (DISC). DISC wil een bijdrage leveren aan het publieke domein op internet door:

1. Maatschappelijke en culturele software voor het grote publiek beschikbaar te maken, o.a. door het beter toegankelijk maken van open source software;
2. Als makelaar tussen applicatieontwikkelaars en kleinschalige internetinitiatieven te functioneren en een lerend netwerk te vormen tussen ontwikkelaars, publieke content-en softwareproducenten en de gebruikers ervan;
3. Te werken aan een licentiesysteem waardoor maatschappelijke en culturele content, onder voorwaarden, vrij beschikbaar kan worden gesteld in het publieke domein.
4. Ontwikkel- en presentatie infrastructuur voor maatschappelijke-culturele projecten aan te bieden. Het gaat dan om de inrichting van een (tijdelijke) onafhankelijke, publieke server waarop kleinschalige initiatieven kunnen experimenteren (dus geen structurele financiering van infrastructuur);
5. Onderzoek naar en ontwikkeling van modellen waardoor kleinschalige internetinitiatieven zonder structurele ondersteuning kunnen voortbestaan.

DISC is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het ICT Cultuurbudget van het Ministerie van OcenW en een bijdrage van het Nationaal Actieplatform Elektronische Snelweg. DISC is op 15 januari 2004 van start gegaan: www.disc.nl